22/09/2023 - , , , , , , ,

Yhteiset Lapsemme 3/2023-lehti: Kasvatus- ja koulutusaloilla tarvitaan rohkeaa puhetta rasismista

Ole rohkea ja reilu -aineistot tukena keskustelussa

Teksti: Marjukka Rauhala ja Hanna-Leena Ylönen

Lapset imevät itseensä yhteiskunnan asenteita. Miten puolustaa yhdenvertaisuuden arvoja koulussa ja päiväkodissa, kun yhteiskunnallisesti tärkeässä asemassa olevat henkilöt esittävät ihmisarvoa loukkaavia ajatuksia? Aikuisilla on vastuu myös vaikeiden asioiden käsittelystä lasten kanssa. Ei riitä, että kerromme lapsille kaikkien olevan yhtä arvokkaita tai opetamme heille ystävyystaitoja, vaan meidän täytyy myös uskaltaa puhua yhdenvertaisuutta uhkaavista asioista, kuten rasismista, suoraan ja rohkeasti.

Rasismin käsitteleminen voi tuntua haastavalta lasten kanssa työskentelevälle aikuiselle. Maksuttomat Ole rohkea ja reilu -opetusmateriaalit tarjoavat rasismin käsittelyssä kättä pidempää. Valmiiksi kirjoitetut Mitä on rasismi? -aamunavauksemme käsittelevät rasismia ja siihen puuttumista, suomalaisuutta ja moninaisuuden arvostusta, ja voivat toimia keskustelunavauksina. Aamunavaus on saatavilla sekä ala- että yläkouluihin. Kaikkien opetusmateriaaliemme esittelyt ja ohjeet niiden tilaamiseen löytyvät nettisivuiltamme. Voit myös tilata ottamalla yhteyttä: pajatoiminta@yhteisetlapsemme.fi.  

Opettajille ja toisen asteen opiskelijoille suosittelemme Arvot ja oikeudet EU:ssa – kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarjaa. Sarjan toimittaja Yagmur Özberkan etsii vastauksia siihen, mikä on todellisuus maahan muuttaneiden, toisen polven nuorten, romanivähemmistön, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien oikeuksien toteutumisessa sekä miten EU torjuu rakenteellista rasismia ja syrjintää. Podcasteissa keskustelijoina on Euroopan vähemmistöjen, maahanmuuton, pakolaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita. Sarjan näkökulma on lapsissa ja nuorissa – Euroopan tulevaisuudessa. Podcastiin on saatavilla myös tehtävä- ja keskusteluaineisto.

Monimuotoinen representaatio on oikeudenmukaisuutta

Representaatioilla voimme ylläpitää vallitsevia määritelmiä – tai uudistaa niitä. Yksipuolisuus liittyen mihin tahansa ihmisryhmään luo ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat siihen, miten ryhmän jäseniä kohdellaan. Moninaisemmilla representaatioilla voimme murtaa vallitsevia ennakkoluuloja.

Monimuotoinen representaatio on myös oikeudenmukaisuutta. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään, koko ihmisyydessään, ja sanoittaa oma tarinansa. Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne on vahvistanut negatiivisia ennakkoluuloja haitallisella ja väkivaltaisella tavalla. Se on uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle ja koko yhteiskunnalle.

Jokainen opettaja voi osaltaan vaikuttaa haitallisten ennakkoluulojen murtamiseen ja asenteiden uudistamiseen. Uunituore Moninaisemmat representaatiot -materiaali on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan toimijoille, jotka haluavat omassa työssään ottaa paremmin huomioon representaatioiden moninaisuuden koulumaailmassa. Opetusmateriaalissa esitellään työpajamalli, jonka avulla opettajat voivat käsitellä representaatioita yläkouluikäisten tai toisen asteen oppilaiden kanssa.

Samaa teemaa käsitellään myös yläkoululaisille suunnatussa Rohkea ja reilu kaupunki -opetusmateriaalissa, joka ottaa kantaa rasismiin ja antaa vinkkejä siihen puuttumiseen. Osallistavien tehtävien avulla nuoret pääsevät pohtimaan, kenelle kaupunki tai koulu on turvallinen ja miltä suomalaisuus näyttää, sekä miten yhteiskuntaan voi vaikuttaa ja miten välittämistä voi osoittaa eri tilanteissa.

Älä jätä lasta yksin rasismikeskustelun aiheuttaman ahdistuksen kanssa

Lapsia ja nuoria täytyy tukea yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttaman ahdistuksen käsittelyssä. Keskustelu ei kosketa kaikkia samalla tavalla. Valtaväestöön kuuluvan on helppoa levittää esim. aihetta käsitteleviä meemejä somessa, mutta vähemmistöön kuuluvalla lapsella aihe voi mennä syvälle identiteettiin, traumoihin ja oman arvon tuntoon. Esimerkiksi natsiaiheisen vitsin näkeminen voi aiheuttaa lapsessa ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta. Vähemmistöihin kuuluvia lapsia ja nuoria voi pelottaa oma tulevaisuus ja omien mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien kaventuminen. Lasta voi huolettaa myös perheen tai jonkun läheisen puolesta.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen, ja aikuisen tehtävä on pitää huolta, että se toteutuu. Kuuntele, tue ja auta lasta sanoittamaan ja käsittelemään vaikeita tunteita. Älä vähättele lapsen rasismikokemusta. Vinkkejä asian käsittelyyn ja lapsen tukemiseen löydät Opas yhdenvertaisuuden käsittelyyn lasten kanssa -materiaalistamme.

Moninaisuuden arvostus ja kaveritaidot osaksi arkea

Lapsille tulee puhua rasismiin liittyvästä epäoikeudenmukaisuudesta, koska jo pienet lapset näkevät, kokevat ja toisintavat rasismia. Lapsille tulee antaa työkaluja torjua rasismia sekä opettaa, kuinka tärkeää on kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti.

Pääkaupunkiseudulle tilattavissa Ole rohkea ja reilu -työpajoissa taidelähtöiset menetelmät ovat keskiössä. Taidelähtöiset menetelmät toimivat hyvin pienten lasten kanssa, joille leikki, mielikuvitus ja erilaiset roolit ovat arkipäivää. Lapset siirtyvät luonnollisesti fiktiivisen ja sosiaalisen todellisuuden välillä. Ole rohkea ja reilu -työpajoissa lapsia kannustetaan taidelähtöisten menetelmien avulla toimijuuteen ja omaan ajatteluun sekä vahvistetaan lasten yhteistyö- ja empatiataitoja. Taidelähtöisten menetelmien avulla voimme työpajoissamme testata, luoda uutta ja oppia vallasta ja normeista vapaana. Sadun ympärille rakentuva Leikin ja liikkeen työpaja on suunnattu 4–6-vuotiaille ja supersankariteemainen draamatyöpaja 6–9-vuotiaille. Molemmissa käsitellään toisen huomioon ottamista ja ystävyyttä sekä vahvistetaan itsetuntoa ja ryhmähenkeä ikäryhmälle sopivalla tavalla.

Kannustamme myös kokeilemaan itse ohjattavaa Ole rohkea ja reilu -musiikkityöpajaa, jossa laulut ja ohjeet tulevat videolta. Kissan ja pöllön musiikkiseikkailun teemoina ovat moninaisuuden arvostus, ystävyys ja tunnetaidot, joita harjoitellaan sadun ympärille rakentuvien musiikillisten toimintaosuuksien ja keskustelun avulla. Valmiiksi videoituihin, musiikillisiin toimintaosuuksiin sisältyy kehorytmiikkaa ja laulamista. Satu kannustaa lapsia ottamaan toiset huomioon ja mukaan leikkiin. Materiaali soveltuu 4–6-vuotialle.

Alakoululaisille suosittelemme Rohkeasti minä! -opetusmateriaalipakettia, joka pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja lapsen oikeuteen olla oma itsensä. Materiaalipaketti sisältää teoriaa ja taustatietoa, aiheeseen johdattelevia toiminnallisia tehtäviä sekä syventäviä taidepainotteisia tehtäviä. Opettaja voi rakentaa opetusmateriaalista omalle ryhmälleen sopivan kokonaisuuden yhdistellen aiheeseen johdattelevia ja syventäviä tehtäviä.

Myös 14 E -lyhytelokuva ja materiaalipaketti sopii alakoululaisille. Naima Mohamudin ohjaama 14 E kuvaa sudanilaisen pojan ja suomalaisten ikätoverien välistä orastavaa ystävyyttä ja välittämistä yli kulttuuristen rajojen. Elokuvassa nousevat esille empatian, välittämisen ja kulttuurisen moninaisuuden teemat. Elokuva kertoo myös pelosta, yksinäisyydestä ja osattomuudesta, johon jokainen meistä — kaikkien pieninkin — voi puuttua ojentamalla auttavan kätensä. Tehtäväpaketin teemoja ovat tunteet, ystävyys ja välittäminen, empatia ja toisen asemaan asettuminen sekä oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus.

Lopuksi

Yhteiskunnan keskustelu- ja asenneilmapiirin kovenemisen takia on tärkeää, että koulussa ja päiväkodissa jokainen lapsi tuntee olevansa tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. Lapset tarvitsevat vaikeiden asioiden käsittelyyn aikuisen tukea. Toivomme, että opetusaineistomme auttavat ja inspiroivat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia rasismin käsittelyssä lasten kanssa. Nyt tarvitaan rohkeutta puhua ja toimia!

Tarvitsetko lisää tukea rasismin käsittelyyn lasten kanssa?

Kartoitamme parhaillaan kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten kiinnostusta vertaistuelliseen, keskustelevaan ja kokemuksia jakavaan lähitapaamiseen Helsingissä vuodelle 2024. Täytäthän tämän lomakkeen, mikäli olet kiinnostunut. Lomakkeen täyttäminen ei sitouta osallistumaan.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , , , ,