12/06/2024 - , , , , , ,

Yhteiset Lapsemme 2/2024: Vertaistukea ja keskusteluapua nuorille

Teksti: Irma Marttinen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet näkyvät monella tavalla yhteiskunnassamme, kotona, koulussa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla. Kouluterveyskyselyn (2023) ja Nuorisobarometrin (2022) mukaan nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on hälyttävän suurta ja jonot palveluihin ovat pitkiä. Kelan mukaan jopa joka neljännellä nuorella on jokin mielenterveyden häiriö.

Tuoreimman kouluterveyskyselyn perusteella yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat voivat huonommin kuin ennen. Tyttöjen kokemat ahdistus- ja masennusoireet ovat lisääntyneet voimakkaasti. Noin joka kolmas tyttö ja joka viides poika kokee ahdistuneisuutta tai masennusta, joka vaikuttaa heidän toimintakykyynsä.

Nuorten mielen hyvinvointia heikentävät myös yksinäisyyden kokemukset, opintojen ja työn ulkopuolelle jääminen, taloudelliset ongelmat ja digitalisaation huonot puolet, sosiaaliset paineet, somekiusaaminen ja rasismi. Lähes puolet 17–27-vuotiasta nuorista kokee yksinäisyyttä (Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja MTV:n kysely 2023).

Rasismi ja syrjintä koskettavat monia Suomessa. SPR:n kyselyn (2024) perusteella 82 prosenttia Suomessa asuvista kertoo todistaneensa tai kokeneensa itseensä tai toisiin kohdistuvaa rasismia.

Nuorten pahaan oloon pitäisi puuttua nopeammin tarjoamalla heti apua ja tukea. Nykynuoret osaavat aiempia sukupolvia paremmin ilmaista avun tarpeensa: enää ei ole häpeä sanoa, että minua ahdistaa tai masentaa. Pahoinvoinnin taustalla olevien rakenteiden, kuten eriarvoisuuden, köyhyyden, ongelmien ylisukupolvisuuden ja rakenteellisen rasismin tunnistaminen ja purkaminen on tärkeää.  

Järjestöillä ja viranomaisilla on useita matalankynnyksen palveluja nuorille. Olemme koonneet tähän joitakin vertaistuellisia palveluita ja keskusteluapua antavia chatpalveluita. Lista ei ole täydellinen ja otamme mielellämme vastaan vinkkejä erityisesti Yhteiset Lapsemme ry:n kohderyhmän lapsille ja nuorille sopivista palveluista. Vinkit voi lähettää: toimisto@yhteisetlapsemme.fi

Yeesi ry:n Muudi

Muudi-hankkeen tavoitteena on edistää rasismia kokevien nuorten mielenterveyttä. Sen kohderyhmänä ovat 13–29-vuotiaat nuoret, jotka haluavat saada vertaistukea ja oppia lisää rasismista ja sen vaikutuksesta.

Rasismin kokeminen on haitallista mielenterveydelle, ja sen vaikutukset ovat syvät ja vakavat. Tämä ei aina näy päällepäin, vaan nuori saattaa piilottaa tunteensa ja kokemuksensa. Rasismikokemukset voivat aiheuttaa häpeää, itsesyytöksiä, ahdistuneisuutta ja masennusta. Kokemukset vaikuttavat monin tavoin nuorten identiteettiin.

Muudi edistää rasismia kokevien nuorten hyvinvointia vertaistoiminnalla, lisää nuorten omaa osallisuutta ja toimijuutta antirasistisessa toiminnassa, välittää tietoa rasismikokemusten vaikutuksista mielenterveyteen nuorten keskuudessa sekä vahvistaa rasismia kohdanneiden nuorten omaa ääntä julkisessa keskustelussa.

Muudi-hanke toimii valtakunnallisesti ja toiminta tulee näkyväksi vuorovaikutteisissa sosiaalisen median kanavissa tilillä @sun.muudi. Muudi jakaa aktiivisesti tietoa rasismin mielenterveysvaikutuksista ja tarjoaa matalan kynnyksen keinoja mielenterveyden edistämiseksi.

Walk in terapia

Lasten ja nuorten keskus ja A-klinikkasäätiö tarjoavat videovälitteistä terapiapalvelua alle 29-vuotiaille. Walk in terapia on maksutonta ja nimetöntä mielen hyvinvointia tukevaa matalankynnyksen mielenterveysapua. Palvelu ei vaadi kirjautumista ja palveluun voi liittyä tietokoneella, kännykällä tai tabletilla. Walk in terapia on lähtökohtaisesti kertaluonteista ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lyhytterapiaa. Tapaamisen kesto on noin 45 minuuttia.

Lasten ja nuorten keskus koordinoi ja kehittää myös valtakunnallisesti Walk in terapiaa, jota toteutetaan kasvokkain yli kymmenellä paikkakunnalla. Terapiaan voit saapua päivystysaikana ilman ajanvarausta tai lähetettä. Keskustelu on asiakkaan halutessa nimetöntä, eikä käynnistä jää asiakkaaseen liittyviä kirjauksia. 

Verkossa toteutuvaa terapiaa on saatavilla joka tiistai klo 17–19 osoitteessa: www.nuortenlinkki.fi/walkinterapia.

Mieli ry:n vertaistukiryhmät

Mieli ry:n nuorten vertaistukiryhmät ovat tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ihmissuhteissa, tulevaisuuden valinnoissa, tunteiden käsittelyssä tai muuten elämässään.

Vamos Mieli -vertaistukiryhmät on tarkoitettu 16–29-vuotiaille monikulttuurisille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita mielen hyvinvoinnin eri teemoista, toiminnallisia harjoituksia ja yhdessä tekemistä, esimerkiksi erilaisia retkiä, pelailua ja ruuan laittoa. Vamos Mieli -ryhmässä huomioidaan eri kulttuuritaustoihin liittyvät erityiskysymykset mielen hyvinvoinnin kannalta. Ryhmiä järjestetään sekä lähiryhminä että etäyhteydellä.

Sekasin-chat

Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille. Chatissa keskustelulle on varattu aikaa noin 45 minuuttia ja toiveena on, että chatissa käydään vai kerran päivässä, mutta uudelleen voi tulla juttelemaan heti seuraavana päivänä. Iltaisin ja kesäisin chatti saattaa ruuhkautua ja odotusajat voivat olla pitkiä. Sekaisin-chatti löytyy useista sosiaalisen median kanavista. Chat on avoinna: arkisin 9–24, viikonloppuisin 15–24.

MLL:nTyttö olet helmi!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton maksuton etäohjaus Tyttö olet helmi! on tarkoitettu yläkouluikäisille tytöille ja heidän äideilleen. Palvelu on suunnattu tytöille, joiden hyvinvoinnista ja mielialasta on herännyt huolta. Sen tavoitteena on vahvistaa nuoren mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja tytär-äiti-suhdetta. 

1000 mielen tarinaa -verkkoalusta

Diakonissalaitoksen Vamoksen 1000 mielen tarinaa -verkkoalustalla nuoret pääsevät keskustelemaan ja jakamaan omia tarinoitaan mielenterveyspalveluista anonyymisti. Tarinan kirjoittamisen tarkoituksena on tarjota yksilötasolla ymmärrystä ja työkaluja arjen rakentamiseen eheämmäksi ja hyvinvointia tukevaksi.

Tarinoita ja käytyjä keskusteluja hyödynnetään mielenterveyspalveluiden kehittämisessä paremmin nuorten tarpeita ja toiveita vastaaviksi. 1000 mielen tarinaa on osa Vamos-palveluita, joilla Diakonissalaitos tukee 16–29-vuotiaita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Sisältöjä hyödynnetään mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

HelsingforsMission: Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder personer i åldern 12–29 år flera avgiftsfria tjänster att välja mellan. Du kan prata ansikte mot ansikte eller på distans, träffas i grupp eller på tumanhand. Vad som än passar dig bäst.

Verkkoryhmä kiusaamista kokeneille nuorille

MLL:n Selviytyjät-ryhmä on tarkoitettu noin 12–21-vuotiaille nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista, ja haluavat jakaa kokemuksia muiden kiusaamista kokeneiden nuorten kanssa. Mukaan voi tulla mistä päin Suomea tahansa, koska kokoontumiset järjestetään etänä.Yhdessä ryhmässä on 4–8 nuorta. Ryhmään ei oteta uusia jäseniä kesken ryhmän.

Selviytyjät-vertaisryhmä on turvallinen pienryhmä, jossa jutellaan ja tehdään pieniä helppoja harjoitteita päivän teeman mukaan yhdessä muiden osallistujien ja ryhmän ohjaajien kanssa. Ryhmää ohjaavat MLL:n ammattilainen ja koulutetut vapaaehtoiset. Kaikki ryhmässä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia, niitä ei jaeta ryhmän ulkopuolelle.

 Familia ry:n MunDuo

Familia ry:n MunDuo-hanke tarjoaa 13–25-vuotiaille kahden kulttuurin nuorille ja nuorille aikuisille monipuolista toimintaa, joka tukee heidän hyvinvointiaan ja vahvistaa identiteettiä.
MunDuo järjestää vapaaehtoistoimintaa, webinaareja, tapahtumia, Discord-toimintaa, vertaistoimintaa, podcast-jaksoja ja leirejä. Toiminta on valtakunnallista.

Mixed Finns

Mixed Finns on yhteisö ruskeille mixed-suomalaisille. Sen tavoitteena on laajentaa kuvaa suomalaisuudesta, tarjota vertaistoimintaa kahden tai useamman kulttuuritaustan omaaville suomalaisille sekä lisätä tietoa antirasismista. Toiminnan tavoitteena on myös rakentaa moninaisempaa, yhdenvertaisempaa ja inklusiivisempaa Suomea.

Mixed Finns järjestää vertaistuellisia tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan muihin mixed-suomalaisiin, jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan meihin liittyvistä teemoista.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , , ,