16/12/2022 - ,

Yhteiset Lapsemme 4/2022: Adoptoitujen toiveita ja tarpeita jälkipalveluun

Teksti: Ada Koskinen

Adoption jälkipalvelussa tarvitaan tietoa adoptoitujen omista näkemyksistä, kokemuksista ja ajatuksista. Ada Koskinen, itsekin adoptoitu, piti alkuvuodesta 2022 Adoptiolautakunnan koulutuspäivässä puheenvuoron siitä, millaisena adoptoidut näkevät jälkipalvelun ja millaisia tarpeita heillä on sille.

Ada Koskinen

Puheenvuoroa varten hän toteutti pienimuotoisen kyselyn. Linkin kyselyyn hän välitti omissa adoptioverkostoissaan sekä aikuisten adoptoitujen Facebook-ryhmässä. Anonyymiin kyselyyn vastasi 43 henkilöä, joista 65 % oli kansainvälisesti adoptoituja ja 35 % kotimaan adoptoituja. Kyselyn pohjalta hän sai paljon ajankohtaista sekä arvokasta tietoa, jota hän jakaa tässä kirjoituksessa.

Tietoisuus jälkipalvelusta vaihtelee

Suuri osa kyselyyn vastanneista oli tietoisia jälkipalvelusta, ja he kokivat tiedon jälkipalvelusta olevan helposti löydettävissä sekä saatavilla. Moni koki jälkipalvelun monipuoliseksi ja kunkin adoptoidun yksilölliset tarpeet huomioiviksi. Tämä välittyi esimerkiksi kommentista, jossa todettiin, että “…jälkipalvelu kattaa monta asiaa ja kukin voi hyödyntää sitä juuri niin paljon/vähän kuin itse haluaa.”

Kaikki kyselyyn osallistuneet eivät kuitenkaan olleet tietoisia jälkipalvelusta, eivätkä sen tarjoamista tuen muodoista. Tästä syystä moni toivoi, että tietoa olisi enemmän ja näkyvämmin tarjolla. Eräs vastaajista totesikin: ”Toivon, että jälkipalvelun saatavuudesta saisi paremmin tietoa. Mitä se pitää sisällään, mihin ja kenelle se on tarkoitettu ja minkälaista apua siitä kuuluisi saa”.

Enemmän resursseja taustan selvittämiseen

Jokaisen adoptoidun tausta on erilainen ja siten myös tuen tarve on yksilöllistä. Nykyiseen jälkipalveluun kaivataan kehittämistä, jotta se vastaisi paremmin adoptoitujen tarpeeseen. Yleisin syy ottaa yhteyttä jälkipalveluun on tarve selvittää omaa taustaa, ja lisäksi kyselyssä nousi vahvasti esiin toive suuremmista resursseista biologisten vanhempien ja sukulaisten etsimiseen.

Jotkut vastaajat toivoivat myös nopeampaa vastausaikaa yhteydenottoon. Jälkipalveluun ei oteta yhteyttä kevyin perustein, ja siksi vastauksen viivästyminen voidaan kokea turhauttavana. DNA-testit ovat edelleen useille tuntemattomia, mutta mahdollisesti ainut keino saada tarkkaa tietoa taustasta, ja siksi myös niiden tekemiseen kaivattiin tukea ja ohjausta.

Terapia osaksi jälkipalvelua

Adoptoitujen vastauksista välittyi myös selkeä toive siitä, että terapiapalvelut kytkettäisiin osaksi jälkipalvelua. Terapeuttista tukea ja keskusteluapua kaivattiin muun muassa adoptiotrauman käsittelyyn. Myös adoptiovanhemmille toivottiin mahdollisuutta käsitellä omia tunteita erikseen.

Näkyvämpää markkinointia

Koska jälkipalvelu oli osalle vielä tuntematon asia, toivottiin aktiivisempaa ja näkyvämpää jälkipalvelun markkinointia niin adoptoiduille kuin heidän vanhemmilleen. Tämä toive välittyi muun muassa seuraavasta kommentista: “Markkinointia adoptoiduille ja heidän vanhemmilleen on saatava jotenkin paremmaksi!”

Jälkipalvelun markkinointia toivottiin kohdennettavan enemmän myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Erä vastaaja toi esiin sen, kuinka jälkipalvelu tunnetaan sosiaalihuollossa huonosti, eikä sen takia sitä osata tarjota tai myöntää tarvitseville.

 Vertaistuki kiinteämmäksi osaksi jälkipalvelua

Tutkimusten mukaan vertaistuki mahdollistaa yksilöille kokemusten jakamisen sekä sosiaalista ja käytännöllistä tukea. Vertaistuen tiedetään myös olevan tärkeää myönteiselle minäkuvalle.

Vaikka kyselyyn vastanneet arvostivat ammattilaisten tarjoamia palveluita, toivat he esiin myös vertaistuen merkityksen ja toivoivat sen kiinnittyvän vahvemmin osaksi jälkipalvelua. Eräs vastaajaa kuvasti vertaistuen merkitystä seuraavasti: “Vertaistuki on kaikkein tärkeintä, ja sitä ei saa virkailijoilta. Siksi tieto kaikille asiakkaille eri adoptioyhdistysten vertaistukitoiminnasta olisi todella tärkeää.”

Ada Koskinen, 20, on toisen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija Vaasan yliopistossa. Hän on kansainvälisesti adoptoitu Kiinasta. Ada on ollut mukana Adoptioperheet ry:n toiminnassa vuodesta 2017 ja on nyt toista vuotta hallituksen jäsenenä.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: ,