Bolivia 18/04/2017 -

Kansalaiskasvatusta bolivialaisten lasten ja nuorten oikeuksiensa puolesta

Boliviassa tehdään pitkäjänteistä vaikuttamistyötä lasten ja nuorten voimaannuttamiseksi ja asenneilmapiirin muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi. Tuloksia saadaan verkostoitumalla myös julkisten tahojen kanssa sekä kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla.

Yhteiset Lapsemme ry on toiminut yhteistyössä Bolivian kumppanijärjestö Defensa de Niñas y Niños Internacionalin (DNI) kanssa lasten oikeuksien toteutumisen puolesta vuodesta 1989.

Lasten ja nuorten asema on Boliviassa ollut heikko kautta maan historian ja lasten kaltoinkohtelu on yleistä. Vasta vuoden 2009 perustuslakiin sisällytettiin lasten oikeuksia ensimmäistä kertaa. DNI oli tässä vaikuttamistyössä vahvasti mukana. Lasten oikeuksia koskeviin lakeihin on saatu edistystä ja vuonna 2014 hyväksyttyyn lakiin sisältyi merkittäviä parannuksia laajennetuista oikeuksista, sekä takuita niiden toteutumisesta ja suojelusta.

On kuitenkin tärkeää tehostaa julkista hallintoa ja perustaa tapoja koordinoida työtä eri tahojen välillä lakien toteutumisen takaamiseksi.

”Lasten ja nuorten osallistumista ja mukaan ottamista päätöksentekoon tulee lisätä”, sanoo DNI:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nancy Tames Alcocer.
Bolivian väkiluvusta yli 40 prosenttia on alle 18-vuotiaita, joten osuus on todella merkittävä.

Kansalaisvaikuttaminen voimaannuttavana keinona

DNI:n toiminnan ytimessä on periaate lasten ja nuorten osallistamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä. Yhteiset Lapsemme ry:n parhaillaan käynnissä oleva kehitysyhteistyöhanke toteutetaan Bolivian ylängöllä Oruron kaupungin alueilla 3 ja 4, joilla yksityisiä ja julkisia palveluita on vähiten tarjolla.

Suurin osa asukkaista on maalta muuttaneita alkuperäiskansojen jäseniä, jotka kokevat syrjintää ja rasismia. Perheet elävät erittäin vaatimattomissa oloissa. Toiminta kouluissa on avainasemassa lasten tulevaisuuden kannalta. Lapsille ja nuorille järjestetään sosiopoliittisen ja kansalaisvaikuttamisen koulutusta.

Koulutuksen teemoja ovat itsetunto, identiteetti, sosiaaliset roolit, demokratia, osallistuminen, oppilasneuvostojen roolit ja tehtävät, tasa-arvo ja mukaan ottaminen, arvot ja periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet, viestintä ja vakuuttavat sosiaaliset taidot, jaettu johtajuus, väkivallan ehkäisy, sinnikkyys, hyvä kohtelu ja elämänhallinta.

Lasten ja nuorten kasvatus ja kouluttaminen on edullinen ja tehokas tapa saada aikaan kestäviä muutoksia asenteissa sekä yhteisöjen elämässä. Opitut asiat ja voimaantuminen säilyvät heidän kasvaessaan aikuisiksi sekä aktiivisiksi ja vahvoiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Heillä on konkreettiset valmiudet edistää kansalaisjärjestäytymistä ja vaikuttamistyötä yhteisöissään ja laajemmin kunnallisessa tai valtakunnallisessa toiminnassa. Lisäksi opitut asiat ja taidot voivat välittyä heidän lähipiirilleen ja perheille, sekä siirtyä ja jatkua myös edelleen heidän tulevan jälkikasvunsa kautta.

Lapset ja nuoret aktiivisina toimijoina

Opittuja asioita sovelletaan käytännössä. Lapset ja nuoret itse osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulujen oppilasneuvostot ja asuinalueiden lapsiryhmät eli prikaatit laativat vuosittaiset toimintaohjelmat, joiden mukaan edetään.

Oppilasneuvostojen jäsenet valitaan demokraattisten vaalien avulla, joiden toteuttamiseen saadaan tukea Oruron keskusvaalilautakunnalta. Järjestäytymistä ja verkostoitumista edistetään myös yhteistyöaloitteilla viranomaisten ja paikallisten aikuisjärjestöjen kanssa, sekä osana Creciendo Alegres –allianssia (suom. Iloisena kasvaen). Siten ryhmillä on mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Myös vanhempia, huoltajia ja opettajia koulutetaan, teemoina mm. väkivallan ja syrjinnän ehkäiseminen, tasa-arvo ja lasten oikeuksien toteutuminen. Mediaviestintää ja tiedottamista radiossa ja TV:ssä lisätään. Lapsia ja nuoria koulutetaan erityisesti viestintätaidoissa, jotta heidän järjestöjensä tavoitteita ja työskentelyä tehdään tunnetuksi.

Voimavaroja yhdistetään yhteisten tavoitteiden puolesta

Kansalaisyhteiskunnan aktiivinen rooli ja vahva toiminta ovat tärkeitä kestävän kehityksen edistämisen edellytyksiä. Järjestäytymällä, verkostoitumalla ja voimia yhdistämällä on mahdollista saada aikaan tarpeellisia muutoksia ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Viime aikoina kansalaisyhteiskunnan toimintaa on kuitenkin rajoitettu eri puolilla maailmaa, Civicuksen julkaiseman raportin mukaan 109 maassa. Boliviassa hallitus on lisännyt kansalaisjärjestöihin kohdistuvia vaatimuksia ja säännöksiä. Suomen hallitus on karsinut kehitysyhteistyörahoituksesta kerralla historiallisen suuret ja äkilliset 43 prosenttia. Leikkausten vaikutukset järjestöihin, kumppaneihin ja heidän hankkeidensa kohderyhmiin ovat KEPA:n (ent. Kehitysyhteistyö palvelukeskus) heinäkuussa julkaiseman selvityksen mukaan olleet merkittävät. Useita satoja hankkeita on jouduttu keskeyttämään, karsimaan tai jätetty kokonaan aloittamatta. Hyödynsaajien määrä on tippunut yli miljoonalla ihmisellä kehitysmaissa. Nykyisessä tilanteessa järjestöjen oma varainhankinta ja ihmisten lahjoittama tuki toiminnan mahdollistamiseksi ovat korostuneessa roolissa.

Yhteiset Lapsemme ry:n kuukausilahjoittajana voit antaa oman panoksesi bolivialaisten lasten ja nuorten hyväksi. Avustukset menevät perille moninkertaisesti, sillä varainkeruun avulla katamme ulkoministeriön hanketuen omarahoitusosuutta. Pienelläkin panostuksella saadaan merkittäviä tuloksia. Toivomme löytävämme paljon uusia tukijoita, jotta yhteisvoimin mahdollistamme tämän arvokkaan työn jatkumisen, mille on edelleen suuri tarve. Mikäli osallistuminen kiinnostaa, voit tutustua hankkeeseen ja avustusmuotoihin osoitteessa:

Teksti: Jaakko Lavonius
Yhteiset Lapsemme 2/2016

www.yhteisetlapsemme.fi/tule-mukaan/lahjoita/

Takaisin aihealueeseen: